POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ / POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ

Rámcový vzdělávací program: Strojírenství
Školní vzdělávací program: POČÍTAČOVÁ PODPORA V KONSTRUOVÁNÍ
Kód oboru: 23-41-M/01

 

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor:

23-41-M/01 POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ

O oboru:

Obor (školní vzdělávací program) POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 23-41-M/01 strojírenství. Příprava žáků je zaměřena na aplikací výpočetní techniky ve strojírenském průmyslu. V rámci studia žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z technické dokumentace, mechaniky, částí strojů, strojírenské technologie, metrologie a aplikace výpočetní techniky ve všech těchto oblastech. Žáci pracují s počítačovými aplikacemi na podporu konstruování (CAD, CAE), výroby (CAM), metrologie (CAQ) i robotiky (CAR) a v dalších programech spojených s návrhovým procesem.

V průběhu 3. a 4. ročníku žáci absolvují volitelné předměty z oblasti konstruování dopravních prostředků (automobilový a letecký průmysl) nebo z oblasti konstruování zařízení pro průmysl 4.0. Oblast konstrukce dopravních prostředků zahrnuje jak nutné teoretické znalosti z oblasti dopravních prostředků, konkrétně z automobilového a leteckého průmyslu, CAD a průmyslového designu. Druhou možností jsou volitelné předměty zaměřené na konstrukci zařízení pro průmysl 4.0, která zahrnuje nutné teoretické znalosti z konstrukce zařízení, jednoúčelových strojů, pneumatických a hydraulických mechanismů, robotiky a dále z CAD, programování robotů a tekutinových mechanismů.

Hlavní odborné studijní oblasti:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE A PROTOTYPOVÁNÍ – v rámci technické dokumentace se žáci naučí teoretické a praktické znalosti z vytváření technické dokumentace, tj. vytváření výkresové dokumentace strojních součástí, sestav a schémat, a také z počítačových aplikací podporujících tyto činnosti (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Professional), které se žáci učí již od 1. ročníku. Veškeré konstrukční a návrhové činnosti probíhají od 2. ročníku pouze v digitální podobě (tj. na počítačích). Dále se žáci seznámí s výrobou prototypů formou rychlého prototypování (3D tisku), 3D skenováním a virtuální realitou. K tomu je k dispozici 26 3D tiskáren (technologie FDM, SLA a 3DP), 2 profesionální 3D skenery a také 3D brýle OCULUS RIFT pomocí, kterých si mohou žáci své návrhy prohlédnout a otestovat v rámci virtuální reality.
MECHANIKA – v rámci mechaniky se žáci seznámí s principy výpočtů statických, kinematických a dynamických úloh, úloh z pružnosti a pevnosti a také úloh z termomechaniky a hydromechaniky. V rámci počítačové podpory konstruování žáci provádí pevnostní a dynamické analýzy navrhovaných řešení na počítačích.
ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ – v rámci této oblasti se žáci seznámí s výpočty a konstrukčními postupy při návrzích strojních součástí a sestav, skládajících se z jednotlivých podskupin a funkčních skupin, např. z kinematických mechanismů, převodových mechanismů, atd. V rámci počítačové podpory žáci používají k návrhovým i kontrolním výpočtům počítačové aplikace navázané na 3D digitální prototypy i běžné kancelářské aplikace.
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE A METROLOGIE – v rámci oblasti strojírenské technologie žáci získají znalosti a dovednosti z technických materiálů, včetně moderních materiálů, např. hliníkových a hořčíkových slitin, či kompozitních materiálů. Dále žáci získají znalosti a dovednosti z různých výrobních technologií od tváření po technologie obrábění, včetně nekonvenčních technologií a dále pak znalosti z kontroly kvality (metrologie). V rámci počítačové podpory se žáci naučí programovat a seřizovat číslicově řízení stroje, a to jak pomocí základního programování pomocí ISO kódu, tak i pomocí počítačové podpory výroby (CAM – Inventor HSM) pro návrh programů pro CNC strojů u složitějších součástí od 3-osého obrábění až po obrábění v 5-ti osách. Dále se naučí pracovat s aplikacemi pro vyhodnocování kvality výrobků pomocí optických metod, včetně analýzy naskenovaných 3D dat pomocí 3D skenerů.
dle zaměření
KONSTRUOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKU A PRŮMYSLOVÝ DESIGN – v rámci volitelných předmětů zaměřených na dopravní prostředky žáci získají teoretické znalosti z částí a mechanismů vozidel (karoserie, podvozky, motory, převodovky, …) a z částí a mechanismů letadlové techniky (drak letadla, křídla, podvozky, kabina, motory,…). Současně získají praktické dovednosti v počítačových aplikací pro konstrukci v těchto oblastech (CATIA 3DEXPERIENCE), jedná se o světovou špičku v oblasti CAD/CAE/CAM technologií. Dále se seznámí se základy průmyslového designu a jeho aplikací v rámci počítačového návrhu (Autodesk Alias). Volitelné předměty primárně směřují do oblasti konstrukce.
KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSL 4.0 – volitelné předměty směřují jak do konstrukčních oblastí, tak do oblasti přípravy výroby (technologie). V rámci nich žáci získají znalosti z konstruování automatizovaných strojů a jejich mechanismů, zejména pak strojů jednoúčelových. Jedná se o stroje určené pro různá odvětví např. pro výrobu v automobilovém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, atd. Žáci se seznámí po teoretické i praktické stránce z návrhem mechanických částí těchto strojů, jejich konstrukčním uspořádáním a návrhem automatizovaných mechanismů, např. pneumatických a hydraulických. V rámci počítačové podpory získají znalosti z CAD/CAE/CAM aplikací (CATIA 3DEXPERIENCE), která patří do světové špičky. Oproti zaměření na dopravní prostředky kde žáci získají i dovednosti z části CAM. Dále se seznámí s aplikacemi pro digitální prototypování a programování automatizovaných linek a robotizovaných pracovišť (ABB RobotStudio), včetně praktických dovedností z programování a seřizování průmyslových robotů. I zde mohou žáci použít virtuální realitu pro lepší ověřený svých návrhů.

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • certifikáty v oblasti CAD systémů (Autodesk AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
  • certifikát v oblasti průmyslového designu (Autodesk Alias Design)
  • certifikáty v oblasti 3D tisku a 3D skenování
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor (školu)?

– moderní strojírenství je perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků,

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (3D tisk, 3D skenování, robotiku,…),

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách,

– zaměření oboru byla zpracována na základě požadavků z praxe,

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk,

– ve 4. ročníku si žáci mají možnost zvolit úroveň semináře z matematiky, včetně úrovně s vysokoškolskou matematikou,

– na přípravě tohoto zaměření oboru se podíleli odborníci ze zástupců školy, vysokých škol a odborníků z praxe.

Ke stažení

průvodce odbornými předměty

učební plán a školní vzdělávací program© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.