O ŠKOLE / Základní informace – dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1/ Oficiální název
Střední průmyslová škola na Proseku

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 14891221

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola na Proseku, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/46 a sídlí na adrese Novoborská 610/2, Praha 9. Zřizovací listina je ze dne 29. 6. 2006 a nabyla účinnosti 1. 7. 2006. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 37/63 ze dne 17. 5. 2018 včetně dodatků a nabyla účinnosti 1. 7. 2018.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Organizační struktura školy je zveřejněna ZDE.

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou, sekretariát školy

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:

(mimo dnů školních prázdnin)
Pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát školy: 286 028 340

Ředitel školy: Ing. Lukáš Procházka

Statutární zástupce, zástupce ředitele pro všeobecné vzdělávání: Ing. Alena Styblíková

Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing. Jan Machyl, Ph.D.

Zástupce ředitele pro provoz: Ing. Petr Augusta, Ph.D.

Pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová

Kontakty na pedagogické i nepedagogické pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.sps-prosek.cz/kontakty/informace/

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránkyhttps://www.sps-prosek.cz/

4.6 Adresa podatelny

Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-mail: sps-prosek@sps-prosek.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 3v8yi6w

5/ Případné platby lze poukázat

v CZK č. účtu 2502717641/2010 u Fio banky

v EUR č. účtu 43-5005240217/0100 u KB IBAN CZ1301000000435005240217 SWIFT KOMBCZPPXXX

6/ IČO

014891239

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

CZ014891239

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v kanceláři sekretariátu školy a dále její sken na webu školy https://www.sps-prosek.cz/o-skole/uredni-dokumentace/ (Zřizovací listina)
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v kanceláři účetního oddělení. Údaje za uplynulý rok také na webu školy https://www.sps-prosek.cz/o-skole/uredni-dokumentace/ (Výroční zpráva)
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v kanceláři statutární zástupkyně ředitele a dále v elektronické podobě na webu školy https://www.sps-prosek.cz/pro-studenty/ke-stazeni-svp-ucebni-plany/
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v kanceláři statutární zástupkyně ředitele a dále v elektronické podobě na webu školy https://www.sps-prosek.cz/o-skole/uredni-dokumentace/ (Výroční zpráva)
 • Školní řád – v listinné podobě v kanceláři statutární zástupkyně ředitele školy a dále v elektronické podobě na webu školy https://www.sps-prosek.cz/o-skole/uredni-dokumentace/ (Školní řád a jeho dodatky)
 • Rozvrh hodin – v listinné podobě v kanceláři statutární zástupkyně ředitele školy a dále v elektronické podobě na webu školy https://www.sps-prosek.cz/pro-studenty/rozvrhy-a-suplovani/ (chráněno heslem, na požádání bude sděleno)
 • Dokumentace BOZP – v listinné podobě u pracovníka BOZP, pana Ing. Čermáka
 • Dokumentace PO – v listinné podobě u pracovnice PO, paní Ing. Květy Čekalové
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři účetního oddělení
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v kanceláři sekretariátu školy

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné podobě v kanceláři studijního oddělení
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s třídními učiteli
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v kanceláři náborového oddělení
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v kanceláři statutární zástupkyně ředitele
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě u příslušných zástupců ředitele

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách: http://www.sps-prosek.cz/o-skole/uredni-dokumentace/ (Výroční zprávy)

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v kanceláři sekretariátu školy.

10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do sekretariátu ředitele školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři sekretariátu ředitele.

 12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování, tisk

Černobílé:

Cena 1 tisk/kopie A4 2,00 Kč
Cena 1 tisk/kopie A3 4,00 Kč
Cena 1 tisk/kopie A2 10,00 Kč
Cena 1 tisk/kopie A1 20,00 Kč

Barevné:

Cena 1 tisk/kopie A4 4,00 Kč
Cena 1 tisk/kopie A3 8,00 Kč
Cena 1 tisk/kopie A2 20,00 Kč
Cena 1 tisk/kopie A1 40,00 Kč

2. Zhotovování duplikátů a opisů vysvědčení a ostatních dokladů (je osvobozeno od DPH)

 • Cena 1 kopie 100,00 Kč

3. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění,

 • Cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 300,00 Kč. Čas je počítán za každých 15 minut práce/75,00 Kč.

4. Za odeslání informace

 • Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

5. Další věcné náklady

 • Dle formy poskytované informace

6. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13/ Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy https://www.sps-prosek.cz/o-skole/uredni-dokumentace/.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.