O ŠKOLE / Základní informace – dle zákona č. 106/1999 Sb.

Škola je zřízena hl. m. Prahou a profiluje se jako zařízení s komplexním programem ve čtyřletých maturitních oborech.

hlavní budova

Hlavní budova

Zřizovací listinaviz. úřední dokumenty

Osobní návštěvy:
Adresa: Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9

Úřední hodiny:
(mimo dnů školních prázdnin)
Pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 14:00

E-mail sekretariátu: sps-prosek@sps-prosek.cz

Internet: www.sps-prosek.cz

Bankovní spojení: 16135081/0100

ID datové schránky: 3v8yi6w

IČO: 14891239
DIČ: CZ14891239
IZO: 014891221

Rozpočet školy:viz. úřední dokumenty/výroční zprávy

Žádosti o informace:
Příjem žádostí a dalších podání ve smyslu správního řízení: SPŠ na Proseku – sekretariát, Novoborská 2, 190 00 Praha 9
e-mail: sps-prosek@sps-prosek.cz

Formuláře: nejsou stanoveny, druh elektronických nosičů není stanoven.

Úhrady za poskytování informací:
Podle směrnice ředitele SPŠ na Proseku č.1/2015 při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění, je cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 200,00 Kč.

Zhotovování duplikátů a opisů vysvědčení a ostatních dokladů – cena 1 kopie činí 100,00 Kč.

Žádost ve správním řízení:
Žádost musí mít náležitosti uvedené v zákoně č.500/2004 Sb., a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže škola žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit.
Žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná. Taková žádost nebude projednávána a řízení se zastaví. Usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení řízení uvědoměni.

Podání se posuzuje podle jeho obsahu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže škola účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Na žádost účastníka řízení musí být přijetí podání potvrzeno.
Není-li SPŠ na Proseku příslušná k rozhodnutí, je povinna podání neprodleně postoupit příslušnému správnímu orgánu a uvědomit o tom účastníka řízení. Je-li nebezpečí z prodlení, učiní nezbytné úkony, zejména k odvrácení hrozící škody. O ústních podáních a o důležitých úkonech v řízení, zejména o provedených důkazech, o vyjádřeních účastníků řízení, o ústním jednání a o hlasování sepíše protokol.
Z protokolu musí být zejména patrno, kdo, kde a kdy řízení prováděl, předmět řízení, které osoby se ho zúčastnily, jak řízení probíhalo, jaké návrhy byly podány a jaká opatření byla přijata; v protokolu o hlasování se uvede též výrok rozhodnutí a výsledek hlasování.
Lhůta pro rozhodnutí
V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne SPŠ na Proseku bezodkladně.
V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je povinna rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Postup je stanoven zákonem č.500/2004 Sb. Rozhodnutí se účastníkovi řízení oznamuje doručením písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Den doručení rozhodnutí je dnem jeho oznámení.

Účastníku řízení, který je přítomen, může být rozhodnutí oznámeno ústním vyhlášením; den ústního vyhlášení rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí, jen pokud se přítomný účastník řízení vzdal nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí SPŠ na Proseku má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.
Odvolání se podává SPŠ na Proseku.
Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolacím orgánem je zřizovatel školy hlavní město Praha.

Organizační struktura školy: viz. úřední dokumenty/organizační struktura školy

Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.