PRO STUDENTY / Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracovnice školního poradenského pracoviště:

Mgr. Martina Kuštová – výchovná poradkyně a školní metodička prevence

informace o výchovném poradenství na SPŠ na Proseku
Program výchovného poradenství na školní rok 2022/2023

informace o prevenci rizikového chování SPŠ na Proseku
Preventivní program školy na školní rok 2022/2023

Příručka pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Školní poradenské pracoviště naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Důležité kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9
U Nové školy 871, 190 00 Praha 9

Úvod


e-mail: poradna9@seznam.cz
telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939
kontaktní psycholog: Mgr. Jaroslava Stolařová

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 481 149

Linka bezpečí: 800 155 555
Linka bezpečí

DYS-centrum Praha z. ú.

Další důležité kontakty viz. Preventivní program školy (bod 2.2. Vnější informační zdroje)

Užitečné odkazy:

maturita
Nová maturita
cermat – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
SCIO – vzdělávání pro budoucnost

pomaturitní studium (VŠ, VOŠ, jazykové školy, dny otevřených dveří, přípravné kurzy…)
VysokeSkoly.cz – Informace pro správný výběr vysoké školy
kam po maturite.cz
Najdi VŠ.cz
tutor
Gaudeamus
Vejška.cz
Infoabsolvent – Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Atlas školství
Vysoké školy – vysokeskoly.com
Vyšší odborné školy – vyssiodborneskoly.com

zaměstnání
Úřad práce České republiky
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
Úřady práce a volná místa v ČR
ISTP – Integrovaný systém typových pozic
Průvodce světem povolání (PSP)

Práce.cz
jobs.cz
PRÁCE v PRAZE – nabídky práce Praha a okolí
Grafton Recruitment
Profesia
MONSTER© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.