PRO STUDENTY / Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracovnice školního poradenského pracoviště:

Mgr. Martina Kuštová – výchovná poradkyně a školní metodička prevence

Mgr. Eva Jasparová – školní psycholožka
(objednání žáků pouze po předchozí dohodě s výchovnou poradkyní)

informace o výchovném poradenství na SPŠ na Proseku
Program výchovného poradenství na školní rok 2023/2024

informace o prevenci rizikového chování SPŠ na Proseku
Preventivní program školy na školní rok 2023/2024
Příloha PPŠ – Krizový plán školy na školní rok 2023/2024

Příručka pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Školní poradenské pracoviště naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • poskytovat poradenskou pomoc při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Důležité kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9
U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 (pracoviště Vysočany)
Mochovská 570/41, 198 00 Praha 9 (pracoviště Hloubětín)

kontaktní psycholog: Mgr. Jaroslava Stolařová
e-mail: hloubetin@ppp9.cz
telefon: 222 524 209, 222 560 034
https://ppp9.cz/

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 481 149

Linka bezpečí: 800 155 555
Linka bezpečí

DYS-centrum Praha z. ú.

Další důležité kontakty viz. Preventivní program školy (bod 2.2. Vnější informační zdroje)© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.