O ŠKOLE / Dary

Podpořte naše žáky a přispějte na realizaci žákovských projektů, účasti žáků na soutěžích apod.

Podmínky daru:
– Dar je určen na podporu žákovských aktivit, projektů a soutěží.
– Dále může být dar ve výjimečných situacích použit na podporu spočívající v pořízení učebnic, sešitů a jiných pomůcek nutných při výuce pro žáky v mimořádně tíživých životních situacích, která bude schválena zápisem z porady vedení školy a nepřesáhne 5.000 Kč na jednoho takového žáka za školní rok.
– Dárce souhlasí se zněním darovací smlouvy uvedené níže a k uzavření smlouvy dochází faktickým jednáním dárce, tj. zasláním daru na transparentní účet školy.
– Výše daru nesmí překročit částku 50000,- Kč, jinak bude vrácen dárci.
– Darovaný si vyhrazuje právo vrátit dar.
– Škola nepřijímá dary od politických stran a hnutí, církví a náboženských hnutí.
– Škola nepřijímá dary od anonymních dárců a ze zemí na sankčním seznamu.

Potvrzení o daru:
– Pokud požadujete potvrzení o daru, napište prosím na petr.syblik@sps-prosek.cz a uveďte nacionále dárce a účet, ze kterého byl dar poskytnut, abychom mohli dar spárovat a vystavit potvrzení o daru.

Účet určený pro dary:
Transparentní účet vedený ve Fio Bance 2902736809 / 2010

Náhled účtu: transparentní účet 2902736809

 

Darovací smlouva
uzavřená mezi:

dárcem (majitelem účtu)

jako dárce na straně jedné

a

obdarovaným, kterým je
Střední průmyslová škola na Proseku
Se sídlem: Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9
Zastoupená Ing. Lukášem Procházkou, ředitelem školy
IČ: 14891239
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 32/46 z 24. 11. 2005
zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039
jako obdarovaný na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), tuto darovací smlouvu:

I.
Předmětem této smlouvy dar je určen na podporu žákovských aktivit, projektů a soutěží ve prospěch obdarovaného. Dále může být dar ve výjimečných situacích použit na podporu spočívající v pořízení učebnic, sešitů a jiných pomůcek nutných při výuce pro žáky v mimořádně tíživých životních situacích, která bude schválena zápisem z porady vedení školy a nepřesáhne 5.000 Kč na jednoho takového žáka za školní rok (položky uvedené v tomto článku dále jen společně v čísle jednotném jako „dar“).

II.

Celkem částka připsaná na transparentní účet školy obdarované straně, která tento dar s díky přijímá.

III.
Smluvní strany se dohodly, že dar je určen pro potřeby školy uvedené v předmětu této smlouvy. Přebírající se zavazuje tento dar takto využít.

IV.
Obdarovaný si vyhrazuje právo na vrácení daru dárci, a to bez udání důvodů.

V.
Dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, obdarovaný nabývá dar pro svého zřizovatele, kterým
je hlavní město Praha. Připsáním daru na účet je dar svěřen obdarovanému. Zřizovatel a obdarovaný je vázán účelem poskytnutého daru při jeho užití.

VI.
Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně používají příslušná ustanovení OZ.

VII.
Smluvní strany se dohodly, že k uzavření darovací smlouvy dojde faktickým jednáním dárce, a to posláním finančního daru na transparentní účet školy vedený ve Fio bance 2902736809 / 2010.

Ing. Lukáš Procházka
ředitel školy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.