Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Střední průmyslové školy na Proseku, Praha 9, Novoborská 610/2, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro následující obory vzdělání:

 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – počet volných míst k přijetí – 9

řádně vyplněné přihlášky je nutno doručit do sekretariátu školy
od 31. 5. 2023 – 1. 6. 2023 v době od 8,00 do 15,00.

Uchazeč bude zařazen

  • na základě řádně vyplněné přihlášky (výsledky ze ZŠ a potvrzení o zdravotní způsobilosti)
  • výsledky z jednotných přijímacích zkoušek – výpis CERMAT (nutno dodat s přihláškou – výsledkovou listinu si vyžádáte ve škole, kde byla jednotná přijímací zkouška konána), pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven minimální počet 25 bodů z českého jazyka a minimální počet 25 bodů z matematiky
  • 15. 6. 2023 v 8,00 – náhradní termín pro uchazeče, kteří nekonali JPZ v rámci 1.kola.
  • náhradní způsob – školní písemná zkouška (test) z českého jazyka a matematiky
  • 15. 6.  2023 v 10,00 – ověření znalosti českého jazyka-pohovor (pro cizince)

Kritéria

Kritéria pro přijetí vycházejí ze známek (uvedené na přihlášce a potvrzené ZŠ) z prvního a druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy ZŠ a z výsledků jednotných přijímacích zkoušek, test z českého jazyka a matematiky.
Výsledky ze ZŠ:
Ø známek z českého jazyka za 3 období (1/2 8tř. + 2/2 8tř. + 1/2 9tř.) – max.5 bodů
Ø známek z matematiky za 3 období (1/2 8tř. + 2/2 8tř. + 1/2 9tř.) – max. 5 bodů
tzn.:
Ø 1,00 – 5 bodů
Ø 5,00 – 0 bodů
výsledky mezi 1,00 – 5,00 budou přepočteny přímou úměrností (výsledek bude zaokrouhlen na 2 des. místa)

celkový Ø za první pololetí 8. tř. (do celkového Ø se nezapočítává hodnocení z chování) – max. 5 bodů
celkový Ø za druhé pololetí 8. tř. (do celkového Ø se nezapočítává hodnocení z chování) – max. 5 bodů
celkový Ø za první pololetí 9. tř. (do celkového Ø se nezapočítává hodnocení z chování) – max. 5 bodů
tzn.:
Ø 1,00 – 5 bodů
Ø 3,00 a více – 0 bodů
výsledky mezi 1,00 – 3,00 budou přepočteny přímou úměrností (výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa)
Celkový počet bodů ze ZŠ je 25 bodů.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky:
Český jazyk – lze získat max. 50 bodů.
Pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven minimální počet 25 bodů
Matematika – lze získat max. 50 bodů.
Pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven minimální počet 25 bodů.

Výsledky pro uchazeče, kteří budou mít náhradní termín (školní písemná zkouška): Český jazyk – lze získat max. 50 bodů.
Pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven minimální počet 25 bodů
Matematika – lze získat max. 50 bodů.
Pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven minimální počet 25 bodů

Celkový možný počet bodů z výsledků ZŠ a jednotných přijímacích zkoušek je 125 bodů.

V případě rovnosti bodů má vyšší váhu v pořadí:
1. body z matematiky z jednotných přijímacích zkoušek
2. body z českého jazyka z jednotných přijímacích zkoušek
3. průměrná známka z matematiky ze ZŠ
4. průměrná známka z českého jazyka ze ZŠ

19. 6. 2023 od 9,00 do 12,00 mohou zákonní zástupci uchazečů využít práva nahlédnutí do spisu, poté proběhne vyhodnocení 2. kola přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků 19. června 2023 po 12 hodině prostřednictvím webových stránek školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

O pořadí uchazečů rozhoduje splnění kritérií a daný celkový počet bodů. Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí zasílá poštou, popř. datovou schránkou.

V Praze dne 30. 5. 2023                                                       Ing. Lukáš Procházka, v. r., ředitel školy

30.5.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.