Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel Střední průmyslové školy na Proseku, Praha 9, Novoborská 610/2, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro následující obory vzdělání:

• 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – počet volných míst k přijetí – 15

Řádně vyplněné přihlášky je nutno doručit (osobně nebo poštou) do sekretariátu školy od
16. 5. 2022 – 19. 5. 2022 v době od 8,00 do 16,00
20. 5. 2022 v době od 8,00 do 14,00

24. 5. 2022 od 9,00 do 14,00 mohou zákonní zástupci uchazečů využít práva nahlédnutí do spisu, poté proběhne vyhodnocení 2. kola přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků 24. května 2022 prostřednictvím webových stránek školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

Uchazeč bude zařazen:

  • na základě řádně vyplněné přihlášky (výsledky ze ZŠ a potvrzení o zdravotní způsobilosti)
  • výsledky z jednotných přijímacích zkoušek – výpis CERMAT (nutno dodat s přihláškou – výsledkovou listinu si vyžádáte ve škole, kde byla jednotná přijímací zkouška konána), pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven minimální počet 20 bodů z českého jazyka a minimální počet 20 bodů z matematiky (viz kritéria 1. kola)
  • ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, Střední průmyslová škola na Proseku, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se rovněž považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V Praze dne 16. 5. 2022                                                                   Mgr. Jiří Bernát, v. r., ředitel školy

16.5.2022

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.