Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení

Na základě novely školského zákona lze podávat přihlášky na 2 školy (případně na 2 obory v jedné škole), na obou tiskopisech (přihláškách) ve stejném pořadí, ke studiu v 1. kole přijímacího řízení. Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.

1. Vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou přihlášku ke studiu přijímáme do 1. 3. 2017 na tiskopisu SEVT, na přihlášce nutno uvést kontaktní adresu – telefon, e-mail a rodné číslo (přihlášku je možné stáhnout na našich webových stránkách ZDE).

PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 JE NUTNÉ VYPLŇOVAT POUZE NOVÝ TYP PŘIHLÁŠEK

2. U všech oborů je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (viz. přihláška).

3. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášku na střední školu sami (osobně nebo poštou – rozhoduje datum podání). Pokud máte zájem o více oborů na naší škole, uvedete na 1. místě v přihlášce naši školu a název oboru, na 2. místě tutéž školu a druhý obor.

4. Po 1. 3. 2017 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odesláno vyrozumění o převzetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení.

5. Jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) je povinná pro 4leté obory s maturitou, pro školu na 1. místě v přihlášce termín – 12. dubna 2017, pro školu na 2. místě termín – 19. dubna 2017. Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat 2x (podle podaných přihlášek). Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj. Uchazečům bude zaslána pozvánka s informacemi.

6. Uchazeči se SPU vyplní na přihlášce stupeň podpůrného opatření (na základě vyjádření poradenského zařízení), ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek konání jednotné přijímací zkoušky.

7. Cizí státní příslušníci, kteří získali vzdělání v zahraniční škole, musí absolvovat pohovor z českého jazyka, pokud podají písemnou žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, spolupodepsanou zákonným zástupcem a to nejpozději do 1. 3. 2017. V této žádosti uvedou, ve kterém termínu se tohoto pohovoru zúčastní.
Termíny pohovorů jsou stanoveny na dny 18. 4. 2017 a 25. 4. 2017, vždy od 14.00 hodin. Pohovor absolvují uchazeči před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem školy, složenou ze dvou učitelů českého jazyka a jednoho odborného učitele. V případě, že komise vyhodnotí znalosti uchazeče z českého jazyka jako nedostatečné pro studium na střední škole, nebude uchazeč přijat ke vzdělávání, bez ohledu na výsledky dalších částí přijímacího řízení.

8.Kritéria pro přijetí u všech oborů, vycházejí z výsledků obou pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ a z výsledků předmětů Český jazyk, Matematika a Fyzika.

9. Dne 28. 4. 2016 budou na webových stránkách školy a na vstupních dveřích hlavního vchodu školy vyvěšeny pouze seznamy přijatých žáků (pod registračními čísly) do jednotlivých oborů. Tímto zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se v písemné podobě nezasílají. Od tohoto data se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek.

10. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů, kteří nebyli přijatí, mají možnost 2. 5. 2017 v sekretariátu školy od 8.00 – 15.00 nahlédnout do spisu přijímacího řízení.

Dne 3. 5. 2017 bude rozesíláno rozhodnutí o nepřijetí.

31.8.2016

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.