Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

Vážení zákonní zástupci uchazečů, vážená uchazečko, vážený uchazeči,

v příloze k tomuto dopisu máte znovu přiloženou pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání, která byla vygenerována z IS CERTIS a většině z Vás byla již doručena do e-mailových schránek, případně do datových schránek, resp. zaslána poštou. V těchto pozvánkách je, kromě jiného, uvedeno zejména následující:

 1. Vaše jméno a příjmení
 2. Evidenční číslo přihlášky (přidělené registrační číslo)
 3. Datum a místo narození
 4. E-mail
 5. Obor vzdělání
 6. Předměty pro didaktické testy – Matematika a Český jazyk a literatura          
 7. Místo konání jednotné zkoušky – Střední průmyslová škola na Proseku
 8. Adresa konání zkoušky – Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9
 9. Zkušební učebna
 10. Datum konání – 8. 6. 2020
 11. Čas zahájení – Matematika v 8.30 hodin, Český jazyk a literatura v 10.55 hodin
 12. Celkový maximální počet bodů za předmět
 13. Časový limit konání testu
 14. Povolené pomůcky

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy:

Tyto údaje jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-prosek.cz v sekci Uchazeči
a to od 27. 1. 2020 ( https://www.sps-prosek/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/ ).

Průběh přijímací zkoušky:

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou a to ve škole, kterou uvedl v přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Zároveň dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut.

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z RVP pro základní školy. Uchazeč s SPU má uzpůsobené podmínky na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Uchazečům s českým nebo s cizím státním občanstvím, kteří získali vzdělání ve škole mimo území ČR, se při jednotných přijímacích zkouškách promíjí, na jejich žádost, podle § 20 odst. 4 školského zákona, jednotná přijímací zkouška z českého jazyka.

Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem dne 8. 6. 2020 od 11.00 hodin v zasedací místnosti vedení školy.

Organizace jednotné přijímací zkoušky:

 1. Při příchodu ke škole mají uchazeči zakrytá ústa a nos rouškou a udržují, pokud možno, dvoumetrový odstup od ostatních osob.
 2. Do budovy školy budou uchazeči vcházet dvěma koridory, podle pokynů pověřených zaměstnanců školy následovně:

Levý koridor, z pohledu čelem ke škole: v 7.20 hodin – 7.35 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná na A – G, v 7.40 hodin – 7.55 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná na K – L, v 8.00 hodin – 8.15 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná na R – Š.

Pravý koridor, z pohledu čelem ke škole: v 7.20 – 7.35 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná na H – J, v 7.40 hodin – 7.55 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná na M – P, v 8.00 hodin – 8.15 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná na T – Ž.

Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit k vstupní proceduře již v 7.10 hodin.

 • Ve vstupním vestibulu školy bude každému uchazeči změřena teplota bezkontaktním teploměrem, bude provedena prezence po předložení občanského průkazu, resp. jiného průkazu s fotografií, pozvánky k přijímací zkoušce a odevzdá zde Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kde jsou rovněž uvedeny v bodech 2 – 8 tzv. rizikové osoby. Toto Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem uchazeče a je přílohou této pozvánky a ke stažení na webových stránkách školy. V případě, že uchazeči bude naměřena tělesná teplota 37 st. a vyšší nebo neodevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, případně bude vykazovat zřetelné příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly vykazovat dosud známé příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do budovy školy vpuštěn.
 • V případě zdravotních problémů a neúčasti u zkoušky musí uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. V takovém případě má uchazeč právo konat zkoušku v náhradním termínu.
 • Po splnění výše uvedených formalit uchazeč použije připravenou dezinfekci a odebere se do určené místnosti (učebny), kde si umyje ruce tekutým mýdlem a opět použije dezinfekci.
 • Ve společných prostorách se uchazeči pohybují vždy v rouškách zakrývajících ústa a nos, během pobytu v učebně je mohou odložit do igelitového sáčku, který si musí přinést s sebou do školy. Odložení roušek povoluje zadávající učitel.
 • Během přestávky mezi zkouškami uchazeči nesmí opustit budovu školy, v případě příznivého počasí jim bude umožněn pobyt na venkovním školním pozemku v zadním traktu školy.
 • Případné občerstvení si uchazeči zajistí vlastní, ve škole není v provozu stravovací zařízení.
 • Do budovy školy nemohou vstoupit doprovázející osoby uchazečů.

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky do 15. června 2020. Nejpozději 16. června 2020 musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče, včetně kritérií přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Zákonní zástupci mají možnost využít práva nahlédnutí do spisu dne 17. 6. 2020 od 8 do 12 hodin.

Odevzdání zápisového lístku – termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Náhradní termín –  k náhradnímu termínu se může dostavit uchazeč, který se do 3 dnů od řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z neúčasti při řádném termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý 23. 6. 2020.

Dokumenty a formuláře ke stažení:

Zákon č. 135/2020 Sb.

Vyhláška č. 232/2020 sb.

Čestné prohlášení

Žádost o vydání nového rozhodnutí

V Praze dne 21. 5. 2020                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r.

                                                                                                                 ředitel školy

22.5.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.