Dodatek k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Platí pro žáky 1. – 3. ročníků

 1. Obecná pravidla hodnocení byla zveřejněna na webových stránkách školy dne 30. 4. 2020 viz. https://www.sps-prosek.cz/pravidla-pro-hodnoceni-vysledku-vzdelavani-zaku-ve-druhem-pololeti-skolniho-roku-2019-2020/

 2. Do 12. 6. 2020 budou v informačním systému školy zapsána všechna doposud získaná hodnocení (známky) během 2. pololetí

 3. Uzavření klasifikace za 2. pololetí je stanoveno na 23. 6. 2020

 4. Minimální počet známek z předmětů Matematika, Cizí jazyk, Český jazyk a literatura je stanoven
  na 4 známky za pololetí

 5. V ostatních předmětech je tento počet minimálně 2 známky

 6. K výše uvedenému počtu známek bude v každém předmětu ještě započítána známka z hodnocení za 1. pololetí s váhou 30%

 7. Výsledné hodnocení za 2. pololetí bude výsledkem tzv. váženého průměru

 8. Od 9. 6. do 22. 6. 2020 mohou probíhat dobrovolné konzultace v budově školy, které si případně budou individuálně domlouvat učitelé přímo s žáky, resp. žáci s učiteli. Konzultace podléhají hygienickým pravidlům, která jsou totožná s pravidly pro konzultace žáků 4. ročníků a jsou uveřejněna na webových stránkách školy.

 9. Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) a opravné zkoušky za 2. pololetí, v případě, že žák bude hodnocen známkou nedostatečná, proběhnou v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020.

V Praze dne 26. 5. 2020                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r., ředitel školy

27.5.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.