Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

INFORMACE A KRITÉRIA V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V 1. kole přijímacího řízení lze podávat přihlášky na 2 školy nebo na 2 obory podle zaměření (školní vzdělávací program, dále jen ŠVP) v jedné škole. Na obou tiskopisech (přihláškách) ve stejném pořadí (pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje). Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění kapacity oboru vzdělání.

1. Přihlášku ke studiu vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem, přijímáme do 1. 3. 2019 na platném tiskopisu SEVT. Na přihlášce je nutno uvéstkontaktní adresu, telefon, e-mail, rodné číslo, datum narození zákonného zástupce a pokud máte soukromou datovou schránku (přihlášku možno stáhnout na našich stránkách).

2. U všech oborů je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
(viz přihláška).

3. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášku na střední školu sami (osobně nebo poštou). Pokud máte zájem o více oborů podle zaměření (ŠVP) na naší škole, uvedete na 1. místě v přihlášce naši školu a název oboru podle zaměření (ŠVP), na 2. místě tutéž školu a druhý obor podle zaměření (ŠVP).

4. Po 1.  3. 2019 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odesláno
e-mailem vyrozumění o převzetí přihlášky, a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení a další podrobnosti přijímacího řízení.

5. Jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) pro 4leté maturitní obory:
pro školu na 1. místě v přihlášce termín – 12. dubna 2019 (náhradní termín 13. 5. 2019)
pro školu na 2. místě v přihlášce termín – 15. dubna 2019 (náhradní termín 14. 5. 2019)
Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat až 2x (podle podaných přihlášek). Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj.(tzn. do přijímacího řízení je započítáván lepší výsledek). Pozvánka s informacemi bude uchazečům zaslána.

6. Uchazeči se SPU dodají doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek pro jednotné přijímací zkoušky společně s přihláškou.

7. Uchazečům s českým nebo s cizím státním občanstvím, kteří získali vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacích zkouškách promíjí na jejich žádost, podle § 20 odst. 4 školského zákona, přijímací zkouška z českého jazyka. Žádost se podává společně s přihláškou.

Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Termín pohovoru je stanoven na 12. 4. 2019 pro uchazeče, kteří mají naši školu uvedenou v přihlášce na prvním místě a 15. 4. 2019 pro uchazeče, kteří mají naši školu uvedenou na druhém místě. V pohovoru uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanovena minimální hranice 30 bodů. Pohovor  absolvuje před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem školy. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Další podmínkou pro přijetí uchazeče-cizince je doklad o povolení k dlouhodobému pobytu a rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (tzv. nostrifikace vysvědčení). Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Tyto doklady jsou nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělávání (§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

8. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 4. 2019 na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy. Od data zveřejnění se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek.

9. Přijetí na jiný studijní obor lze na základě písemné žádosti žáka a jeho zákonného zástupce v případě, že splnil kritéria na původní obor a nebyl přijat pro nedostatek volných míst.

10. Odvolání se přijímá až na základě dopisu rozhodnutí o nepřijetí, a zasílá se řediteli školy.

Další informace naleznete zde

31.1.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.