Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

(kritéria budou upřesněna v lednu 2018)

V 1. kole přijímacího řízení lze podávat přihlášky na 2 školy (případně na 2 obory v jedné škole). Na obou tiskopisech (přihláškách) ve stejném pořadí. Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.

Vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou přihlášku ke studiu přijímáme do 1. 3. 2018 na tiskopisu SEVT (Přihláška ke studiu na SŠ). Na přihlášce nutno uvést kontaktní adresu – telefon, e-mail a rodné číslo.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 JE NUTNÉ VYPLŇOVAT NOVÝ TYP PŘIHLÁŠEK.

U všech oborů je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (viz. přihláška)

  • Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášku na střední školu sami (osobně nebo poštou). Pokud máte zájem o více oborů na naší škole, uvedete na 1. místě v přihlášce naši školu a název oboru, na 2. místě tutéž školu a druhý obor.
  • Po 1. 3. 2018 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odesláno vyrozumění o převzetí přihlášky, a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení.
  • Jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) pro 4leté maturitní obory:

pro školu na 1. místě v přihlášce termín – 12. dubna 2018 (náhradní termín 10. 5. 2018),
pro školu na 2. místě v přihlášce termín – 16. dubna 2018 (náhradní termín 11. 5. 2018). Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat až 2x (podle podaných přihlášek).

Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj (tzn. do přijímacího řízení se započítává lepší výsledek). Pozvánka s informacemi bude uchazečům zaslána nejpozději 7 dnů před přijímacími zkouškami.

  • Uchazeči se SPU vyplní na přihlášce stupeň podpůrného opatření, a na základě vyjádření poradenského zařízení musí být v posudku i navýšení času.
  • Cizí státní příslušníci, kteří získali vzdělání v zahraniční škole, musí absolvovat pohovor z českého jazyka, pokud podají písemnou žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, spolupodepsanou zákonným zástupcem a to nejpozději do 1. 3. 2018.
  • Kritéria pro přijetí vycházejí z výsledků obou pololetí 8. třídy ZŠ a prvního pololetí 9. třídy ZŠ a z výsledků předmětů český jazyk, matematika, fyzika (váha 20 %) a jednotných přijímacích zkoušek – test z Čj a Ma (váha 80 %).
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy. Od data zveřejnění se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek.
  • Přijetí na jiný studijní obor je možné na základě písemného souhlasu žáka a jeho zákonného zástupce v případě, že splnil kritéria na původní obor a nebyl přijat pro nedostatek volných míst.
20.11.2017© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.