Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/17

Na základě novely školského zákona lze podávat přihlášky na 2 školy (případně na 2 obory v jedné škole) ke studiu v 1. kole přijímacího řízení. Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.

1. Vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou přihlášku ke studiu přijímáme do 15. 3. 2016 na tiskopisu SEVT, na přihlášce nutno uvést kontaktní adresu (telefon, e-mail) (přihlášku možno stáhnout na našich stránkách ZDE)

PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 JE NUTNÉ VYPLŇOVAT POUZE TYP PŘIHLÁŠEK Z ROKU 2015

2. U všech oborů je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, (viz. přihláška).

3. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášku na střední školu sami (osobně nebo poštou – rozhoduje datum podání).
Pokud máte zájem o více oborů na naší škole, uvedete na 1. místě v přihlášce naši školu a název oboru, na 2. místě tutéž školu a druhý obor.

4. Po 15. 3. 2016 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odesláno vyrozumění o převzetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení. Škola je zapojena do pilotního projektu příjímacích zkoušek pro obor Informační technologie. Pozvánka k pilotnímu ověřování (příjímací zkoušce) bude zaslána společně s registračním číslem. Jednotné zkušební testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 15. 4. 2016. (loňské testy přijímacích zkoušek na www.cermat.cz)

5. Kritéria pro přijetí u všech oborů, s výjimkou oboru Informační technologie, vycházejí z výsledků obou pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ a z výsledků předmětů Český jazyk, Matematika a Fyzika. Pro obor Informační technologie jsou kriteria rozšířena o výsledky pilotního ověřování (přijímací zkoušky).

6. Dne 23. 3. 2016 budou na webových stránkách školy zveřejněni všichni uchazeči (pod registračními čísly) v jednotlivých oborech.

7. Dne 22. 4. 2016 budou na webových stránkách školy a na vstupních dveřích hlavního vchodu školy vyvěšeny pouze seznamy přijatých žáků (pod registračními čísly) do jednotlivých oborů. Tímto zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se v písemné podobě nezasílají. Od tohoto data se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek.

8. Dne 23. 4. 2016 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů, kteří nebyli přijati ke vzdělávání, zasláno poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Pro doručování tohoto rozhodnutí je speciální právní úpravou zkrácena lhůta pro uložení rozhodnutí na poště na dobu 5 pracovních dnů, potom je rozhodnutí považováno za doručené.

Otevírané obory a maximální počty žáků přijímaných ve školním roce 2016/2017:

název oboru kód oboru počet žáků
Informační technologie 18-20-M/01 60
Strojírenství 23-41-M/01 60
Elektrotechnika 26-41-M/01 60
Telekomunikace 26-45-M/01 30

 

8.1.2016© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.