Extremismus a kriminalita z násilí

Dne 11. dubna 2018 se uskutečnily v aule naší školy besedy pro žáky 1. ročníků s tématem:  Extremismus a kriminalita z násilí. Žákům byly předány základní informace týkající se problematiky extremismu. Byly zdůrazněny právní aspekty a na názorných praktických ukázkách z prostředí extremismu, z různých shromáždění a demonstrací, byly demonstrovány chyby, kterých se dopouštějí účastníci těchto akcí. V rámci primární prevence se přednáška zaměřila na předcházení trestních činů i jiného rizikového chování.

Po skončení přednášek žáci odpověděli na několik otázek prostřednictvím evaluačního dotazníku. Z jejich odpovědí vyplynulo, že tato akce konaná v rámci primární prevence se jim líbila. Převážná většina z nich uvedla, že považuje toto téma za zajímavé a pro ně přínosné (známky: 1 – 36%, 2 – 52%). Nejvíce ocenili erudovanost a připravenost lektora Bc. Davida Lebedy, jehož výklad vzhledem k získaným dlouholetým zkušenostem s touto problematikou byl pro žáky srozumitelný, ocenili schopnost reagovat na dotazy a vysvětlit nejasnosti (známky: 1 – 81%, 2 – 12%).

Žáci 1. ročníků získali přehled o extremismu a byli motivováni k tomu, aby o problému přemýšleli a mluvili se svými blízkými. Získané informace by jim měly pomoci při rozpoznání problémů, zároveň by měli vědět, jak se zachovat, pokud se ocitnou v prostředí, kde se může vyskytnout kriminalita z násilí.

Mgr. Martina Kuštová
výchovná poradkyně a školní metodička prevence

16.4.2018© 2013 - 2018, Střední průmyslová škola na Proseku.