Dodatek č. 1 k příloze Školního řádu – pravidla pro hodnocení.pdf

Dodatek č. 1 k Příloze školního řádu
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
za 1. pololetí školního roku 2020/2021

1. Hodnocení výsledků vzdělávání je na vysvědčení (výpisu) vyjádřeno sumativně (známkou)

2. Počet známek nutných pro hodnocení žáka je stanoven následovně:
a) Předměty s týdenní dotací 2 hodiny – minimálně tři známky za pololetí
b) Předměty s týdenní dotací 3 hodiny – minimálně čtyři známky za pololetí
c) Předměty s týdenní dotací 4 a více hodin – minimálně čtyři známky za pololetí
d) Praktické předměty skládající se z jedné části (např. Vývoj aplikací, Webové stránky, Programování, Administrace operačních systémů, atd.) – minimálně tři známky za pololetí
e) Praktické předměty, kde žáci pracovali na projektu – minimálně dvě známky za pololetí a to pouze za podmínky, že jedna z těchto známek je hodnocení odevzdaného projektu

3. Předmět Tělesná výchova nebude hodnocen (bude zapsáno nehodnocen), žáci uvolnění z TV budou mít zapsáno uvolněn.

4. Žák bude hodnocen (klasifikován) i při překročení 25% neúčasti v prezenčním, resp. distančním vzdělávání, podmínkou je dostatečný počet známek (podkladů pro hodnocení) podle odstavce 2.

5. Výsledná známka za pololetí je určena z tzv. váženého průměru v informačním systému školy, přičemž číslo za desetinnou čárkou nižší nebo rovnající se 5 znamená vždy hodnocení směrem k lepší známce, při čísle vyšším než 5 až do 8 za desetinnou čárkou může příslušný učitel udělit i lepší známku, při čísle vyšším než 8 za desetinnou čárkou je to vždy známka horší.

6. Při pololetním hodnocení žáka je nutné vzít v úvahu, kromě známek z testů, či obdobných forem ověřování vědomostí získaných za období prezenčního vzdělávání, resp. distančního vzdělávání, zejména následující skutečnosti:

účast na distanční výuce, aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce), osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod., schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci, to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma, to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí, to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou, to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), zda a jak plnil další doplňkové úkoly, jestli si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat

V Praze dne 6. 1. 2021

Mgr. Jiří Bernát, v. r., ředitel školy
Ing. Alena Styblíková, v. r., předsedkyně školské rady

8.1.2021© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.