Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

INFORMACE A KRITÉRIA V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V 1. kole přijímacího řízení lze podávat přihlášky na 2 školy (případně na 2 obory v jedné škole). Na obou tiskopisech (přihláškách) ve stejném pořadí (pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje). Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.

1. Vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou přihlášku ke studiu přijímáme do 1. 3. 2018 na platném tiskopisu SEVT. Na přihlášce je nutno uvést – kontaktní adresu, telefon, e-mail, rodné číslo a pokud máte soukromou datovou schránku. (přihlášku možno stáhnout na našich stránkách)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 JE NUTNÉ VYPLŇOVAT NOVÝ TYP PŘIHLÁŠEK.

2. U všech oborů je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (viz. přihláška)

3. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášku na střední školu sami (osobně nebo poštou). Pokud máte zájem o více oborů na naší škole, uvedete na 1. místě v přihlášce naši školu a název oboru, na 2. místě tutéž školu a druhý obor.

4. Po 1. 3. 2018 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odesláno emailem vyrozumění o převzetí přihlášky, a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení a další podrobnosti přijímacího řízení.

5. Jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) pro 4leté maturitní obory:
pro školu na 1. místě v přihlášce termín – 12. dubna 2018 (náhradní termín 10. 5. 2018)
pro školu na 2. místě v přihlášce termín – 16. dubna 2018 (náhradní termín 11. 5. 2018)
Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat až 2x (podle podaných přihlášek). Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj. (tzn. do přijímacího řízení je započítáván lepší výsledek). Pozvánka s informacemi bude uchazečům zaslána.

6. Uchazeči se SPU vyplní na přihlášce stupeň podpůrného opatření. Na základě vyjádření poradenského zařízení musí být v posudku i případné navýšení času.

7. Cizí státní příslušníci, kteří získali vzdělání v zahraniční škole, musí absolvovat pohovor z českého jazyka, pokud podají písemnou žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, spolupodepsanou zákonným zástupcem, a to nejpozději do 1. 3. 2018. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Termín pohovoru je 11. 4. 2018 v 13,00 hod. Pohovor absolvuje před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem školy. Ústní pohovor je zaměřen na komunikační a jazykovou způsobilost přijímaného žáka (slovní projev, komunikace, porozumění textu jak obecnému tak odbornému). Pokud žák není schopen správně reagovat na jednoduché otázky, vyhodnotí komise jeho znalosti jako nedostatečné. V takovém případě nebude uchazeč přijat ke vzdělávání, bez ohledu na výsledky dalších částí přijímacího řízení.

8. Kritéria pro přijetí vycházejí z výsledků obou pololetí 8. třídy ZŠ a prvního pololetí 9. třídy ZŠ a z výsledků předmětů český jazyk, matematika, fyzika (váha 20 %) a jednotných přijímacích zkoušek – test z Čj a Ma (váha 80 %).

9. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 4. 2018 na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy. Od data zveřejnění se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek.

10. Přijetí na jiný studijní obor lze na základě písemného souhlasu žáka a jeho zákonného zástupce v případě, že splnil kritéria na původní obor a nebyl přijat pro nedostatek volných míst.

Další informace naleznete zde

22.1.2018© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.